Algemene voorwaarden

Lotus Kracht

E-mail: Info@lotuskracht.nl 

Website: Www.lotuskracht.nl

 

Definities

 1. Lotus Kracht: gevestigd te Made onder KvK nr. 89146387.

 2. Klant: degene met wie Lotus Kracht een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Lotus Kracht en natuurlijk rechtspersoon privé of zakelijk rechtspersoon.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Lotus Kracht.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Lotus Kracht hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Lotus Kracht hanteert voor zijn diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Lotus Kracht te allen tijde wijzigen.

 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Lotus Kracht een totaalbedrag overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 4. Lotus Kracht is gerechtigd om tot 20% van de richtprijs af te wijken.

 5. Indien de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen, dient Lotus Kracht de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 6. Indien de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 20% uitkomt.

 7. Lotus Kracht heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Lotus Kracht prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Lotus Kracht op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Lotus Kracht mag bij het aangaan van de overeenkomst 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen (indien separaat overeengekomen) achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan. In alle andere gevallen, dient het bedrag volledig betaald te worden bij het reserveren van diensten die Lotus Kracht aanbiedt.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Lotus Kracht de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Gevolgen bij annulering

 1. Wanneer de klant binnen 60 dagen voorafgaand aan het evenement de gehuurde plaats annuleert, is Lotuskracht gerechtigd 50% van de gelden in te houden ten behoeve van de gemaakte administratie kosten of de gehuurde kraam te verzetten naar een volgend evenement in overleg met de klant. Wanneer annulering 90 dagen voorafgaand aan het evenement plaats vindt, krijgt de klant het volledige bedrag terug gestort of de klant kiest voor verzetten van de gehuurde kraam voor een volgend evenement, deze keuze ligt bij de klant. Tenzij via email anders is overeengekomen. 

 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Lotus Kracht zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Lotus Kracht op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 4. Bij boekingen geplaatst, binnen 14 dagen voorafgaand aan het evenement, waarbij tevens akkoord is gegeven met de algemene voorwaarden, rekenen wij altijd 50% administratiekosten. 

Calaminiteiten protocol - Corona - weersomstandigheden

Indien een evenement geannuleerd moet worden ivm een calamiteit vanuit de overheid, zullen alle evenementen ten alle tijden een nieuwe datum krijgen. U kunt dan op de nieuwe datum alsnog uw afgenomen producten of diensten inzetten zoals gewenst en volgens de overeenkomst zoals genoemd op de factuur. Lotus Kracht is niet verplicht gelden terug te betalen zolang er een nieuwe datum aangegeven kan worden of een schatting van een nieuwe datum voor het inhalen van het betreffende evenement. Deze datum mag redelijkerwijs binnen 3 jaar in de toekomst liggen, na 3 jaar vervallen alle rechten van Lotus Kracht en dient zij 50% van de betaalde gelden terug te betalen jegens de consument van de afgenomen goederen of huur overeenkomst. Indien een markt of evenement geannuleerd dient te worden door extreme hitte of kou om de gezondheid van mensen te waarborgen, behoudt Lotus Kracht het recht om het evenement of markt te annuleren zonder teruggave van gelden die betaald zijn om een plaats te huren.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft en het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

– het geen weddenschappen en/of loterijen betreft

– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

– het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de – 24 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

– zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft betaald

– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@lotuskracht.nl

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Lotus Kracht te verrekenen met een vordering op Lotus Kracht.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde en ingekochte zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst tussen Lotus Kracht en de klant, die bij de klant aanwezig zijn,

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Lotus Kracht enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Overmacht

Lotus Kracht stelt zich niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden vanuit de gehuurde locatie zoals defecten aan apparatuur op locatie. Tevens stelt Lotus Kracht zich niet verantwoordelijk voor externe omstandigheden zoals weersomstandigheden of defecten door weersomstandigheden aan goederen van de klant. Deze zaken dient de klant zelf te verzekeren.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lotus Kracht voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Lotus Kracht heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Lotus Kracht tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Lotus Kracht tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Lotus Kracht.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Lotus Kracht de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Lotus Kracht redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

 1. Lotus Kracht behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lotus Kracht (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Lotus Kracht ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Lotus Kracht waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Lotus Kracht schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook vertrouwelijk houdt.

 4. De in dit artikel omschreven vertrouwens plicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 1. De in dit artikel omschreven vertrouwensplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van maanden na afloop daarvan. 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnamen bekend onder kvk 89146387 een onmiddellijk opeisbare boete is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000, is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 per dag van overtreding.

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Lotus Kracht waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Lotus Kracht tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Lotus Kracht geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Lotus Kracht geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Lotus Kracht daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Lotus Kracht uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Lotus Kracht in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Lotus Kracht gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Lotus Kracht, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Lotus Kracht en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.

 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Stichting geschillen commissie.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Lotus Kracht.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Lotus Kracht ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Lotus Kracht een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Lotus Kracht verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Lotus Kracht

 1. Lotus Kracht is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Lotus Kracht aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Deze regel telt alleen als schade in grondslag niet onder het ondernemers risico valt van de klant waarbij de klant een bewuste en goed overwogen keuze heeft gemaakt deel te nemen aan een evenenement of markt georganiseerd door Ibiza Goes Events.

 3. Lotus Kracht is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Lotus Kracht aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 6. Lotus Kracht is onder geen beding verantwoordelijk voor het aantal bezoekers of de verwachting ervan op een evenement of markt.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Lotus Kracht vervalt in elk geval dezelfde dag na het evenement waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. 

Recht op ontbinding 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Lotus Kracht toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Lotus Kracht niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Lotus Kracht in verzuim is.

3. Lotus Kracht heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Lotus Kracht kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Lotus Kracht in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Lotus Kracht kan worden toegerekend in een van de wil van Lotus Kracht onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Lotus Kracht kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, Covid-protocollen vanuit de staat, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Lotus Kracht 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Lotus Kracht er weer aan kan voldoen.

 4. Lotus Kracht is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Lotus Kracht zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Lotus Kracht.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Lotus Kracht bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lotus Kracht is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 23-02-2023 onder toezicht van een juridisch adviseur.